Historia

Historia naszej straży rozpoczyna sie w 1905 roku, kiedy spłonęła prawie cała wieś Piaski (podobny pożar zniszczył całkowicie Mielnicę Dużą), mieszkańcy naszej gminy postanowili zorganizować ochotniczą straż pożarną. Zadaniem straży była ochrona mienia przed masowymi pożarami, którym sprzyjała drewniana zabudowa i kryte słomą dachy oraz liczne podpalenia. Obrona przed pożarem była bardzo prymitywna. Do gaszenia używano cebrów z wodą, szpryc drewnianych, a później sikawki ręcznej o jednym tłoku i metrowym wężu.

18.VIII.1906 rok
Gubernator kaliski wydał zgodę na utworzenie straży pożarnej.
Wybrano pierwszy zarząd na czele którego stanął Prezes Henryk Mittelstaedt, dziedzic wsi Łuszczewo.
Pierwszy oddział liczył 37 strażaków.

mittel11

1907 rok
Straż liczy 78 członków czynnych i wspierających. Straż otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo.
Przy straży zorganizowano orkiestrę dętą (kapelmistrzem był p. Srtudziński, po nim p. Kłykow, a następnie p. Józef Klonowski).
Od 1926 roku prowadził ją p. Stanisław Klonowski.

orkiestra
1926

1908 rok
Straż liczy 82 członków. Naczelnikiem straży wybrano Stanisława Robowskiego. Dla potrzeb straży i orkiestry zakupiono z ofiar publicznych wóz rekwizytowy i sikawkę ręczną. Ofiarodawcą była również właścicielka Lisewa, Celina Przyłubska, która ofiarowała 57 mosiężnych kasków i 1000 rubli na budowę remizy

wozstra

1910 rok
Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na budowę remizy. Dla potrzeb ćwiczeń zbudowano drewnianą wyżkę wysokości dwóch pięter. Strażacy byli zorganizowani w 4 oddziałach: toporników (czerwony kolor wyłogów na mundurze), sikawkowych (zielone wyłogi), porządkowych (niebieskie wyłogi) i oddział wodny (żółte wyłogi) . Ćwiczenia odbywały się raz w miesiącu tam, gdzie znajduje się obecnie szkoła.

wyżka

1911 rok
Mieszkańcy Skulska dają plac i przekazują 1015 rubli uzyskanych z propinacji na budowę remizy.
Strażacy biorą udział w różnego rodzaju uroczystościach, w tym kościelnych

uroczystosci
kepa

1912-1913
Trwają prace przy budowie remizy. Projekt wykonał inż. Dzikowski z Inowrocławia.
Powołano zespół teatralny, pod kierunkiem Stefana Wajchta.

wieza
wieza1

1914 rok
Po opuszczeniu Skulska przez władze rosyjskie straż przejmuje obowiązki milicji obywatelskiej i dba o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienie. Od początku istnienia straży jej członkowie, jak również miejscowa ludność uroczyście obchodzą dzień św. Floriana – patrona strażaków.

florian

1916 rok
Straż bierze udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika poległych bohaterów z 1863 r. w Ignacewie.

1917-1922
Ostatnie lata wojny i pierwsze lata niepodległości to trudny okres w historii straży. Remiza pełni rolę łaźni publicznej, sprzęt ulega częściowej dewastacji, brakuje ludzi do oddziałów strażackich. Częste zmiany zarządu i komendy pogłębiają stan bezładu i słabości organizacyjnej.

1922 rok
Od 22 marca obowiązki naczelnika przejmuje kierownik szkoły w Skulsku p. Stefan Wajcht (społecznik i organizator kultury narodowej, kirownik i reżyser teatru amatorskiego). Do roku 1930 dochód z teatru amatorskiego również wzbogacał budżet straży.
Jego współpracownikami byli: Mieczysław Lipiński (pomocnik naczelnika), Wacław Madaliński (instruktor), Marceli Skorupski (gospodarz), Józef Smuszkiewicz (oddziałowy, a później gospodarz), Michał Musiałkiewicz (oddziałowy), Jan Podziński (z-ca naczelnika).

wajcht

1923 rok
Zarząd organizuje 6-tygodniowy kurs dla oficerów i pomocników, którzy będą później stanowić kadrę straży.

1923-1929
Okres doskonalenia zawodowego straży. Ustalono ceremoniał przyjmowania nowych członków przez tzw. balotowanie i składanie przyrzeczenia na ręce naczelnika. Doskonaleniu bojowemu służył stół taktyczny wykonany przez druha M. Lipińskiego.

lipinski

1929-1930
Przez kilka miesięcy funkcję naczelnika pełnił Ludwik Sołtysiak, a po nim dalej - Stefan Wajcht. W remizie stworzono świetlicę dla mieszkańców. Na wiceprezesa wybrano Eugeniusza Krajewskiego.

1931 rok
Dokonano przebudowy wnętrza remizy.

1936 rok
Obchody 30-lecia powstania straży w Skulsku. Uroczystość zaszczycili : starosta powiatowy M. Koczorowski, przedstawiciele Związku Powiatowego Straży Pożarnych, delegacje strażaków ze Strzelna, Inowrocławia, Kruszwicy i miejscowa ludność. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem na trąbce przez Feliksa Hejmana pobudki z wieży remizy. Strażacy powitali gości. Po nabożeństwie i wspólnym objedzie odbył się pokaz wyszkolenia bojowego. Dzień zakończyła zabawa taneczna.

1937 rok
Stefan Wajcht (ówczesny naczelnik) doprowadził do zorganizowania dwóch młodzieżowych oddziałów strażackich. Strażackiej drużyny ratowniczej składającej się z harcerzy miejscowej szkoły i dziewczęcej drużyny ratowniczej. W marcu ze strażakami spotkał się starosta powiatowy M.Koczorowski w czasie wizytacji gminy. W sierpniu p. Stefan Wajcht został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za ofiarną i bezinteresowną działalność społeczną.

1938 rok
W styczniu zespół teatralny dał przedstawienie, przeznaczając dochód na dożywianie najbiedniejszych dzieci z gminy Skulsk. Z okazji święta narodowego w dniu 3 maja młodsi druhowie brali udział w zawodach sportowych o mistrzostwo gminy Skulska Wieś.
W czerwcu strażacy i orkiestra uczestniczyli w pogrzebie proboszcza ks. Antoniego Bogdańskiego, byłego Naczelnego Kapelana Związku Harcerstwa Polskiego.
W ciągu roku straż organizuje kilka zabaw tanecznych. Od września 1938r. decyzją Zarządu Oddziału Państwowego Związku Straży Pożarnych - OSP w Skulsku przewidziana została do częściowego zmotoryzowania jako pogotowie okręgowe, wspomagające straże znajdujące sie w promieniu 15km

bogdanski

Wizytując ponownie gminę, starosta powiatowy M. Koczorowski wyraził uznanie dla wzorowo organizowanej działalności kulturalnej (orkiestra pod batutą S. Klonowskiego i zespół teatralny pod kierunkiem K. Leszczyńskiego).

1939-1945
Okupant niemiecki doprowadził do utworzenia straży obowiązkowej. Przekazano jedną motopompę, 50 mundurów drelichowych i stalowe hełmy. Oddział liczył 80 osób i był szkolony także w obronie przeciwlotniczej. Niemcy zabronili organizowania działalności kulturalnej i społecznej , wywieźli mosiężne hełmy (dar Cecylii Przyłubskiej). Szczęśliwie ocalał sztandar przechowany przez J. Smuszkiewicza i jeden hełm.

wojna
wojna2

1945 rok
W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu strażacy pełnią obowiązki Milicji Obywatelskiej, pomagają w gromadzeniu aprowizacji i ochronie obywateli. Utworzono nowy zarząd. Prezesem wybrano dr Michała Ilczyszyna, jego zastępcą Mieczysława Lipińskiego, sekretarzem został Władysław Tomaszewski, a skarbnikiem Bronisław Rybacki.
Strażacy ufundowali płytę pamiątkową dla uczczenia poległych w walkach o wolność Polski, którą umieszczono w parku 31 października. Płytę poświęcił ks. proboszcz Jan Kwiatkowski. Harcerze przywieźli ziemię z pól bitew Ignacewa, Nowej Wsi i Różopola.

1946 rok
Straż kupuje samochód ciężarowy marki „HORSZ” ,który po remoncie i przystosowaniu do celów pożarniczych służyć będzie do 1967 roku.

horsz2

1947 rok
Najważniejszym wydarzeniem było odtworzenie orkiestry strażackiej.

1950 rok
Dokonano rozbudowy remizy, przedłużając ją o 9 metrów na garaże i tym samym wydłużając salę widowiskową na piętrze.

1951 rok
Wprowadzono nowy statut OSP. Utworzono stanowisko komendanta straży, którym zostaje druh Leon Ciesielczyk. prowadzone są ćwiczenia podnoszące stopieć wyszkolenia bojowego strażaków. Skulska straż uczestniczy w wielu zawodwach i w nagrodę otrzymuje dodatkowy sprzęt w postaci węży, drabiny hakówki a w 1954 roku motopompę.

1951
54

1956 rok
Następują zmiany w statucie. Wprowadza się nazwę Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

1959 rok
Remont remizy - wymieniono stropy, położono nową podłogę, wzmocniono konstrukcję wieży. Na miejsce zmarłego druha J. Krakowskiego drugim wiceprezesem wybrano Jana Hejmana, funkcję skarbnika przejął Rafał Dryjański.

1960 rok
Zakupiono drugi samochód bojowy „Star” oraz zorganizowano 18 osobową młodzieżową orkiestrę dętą, którą szkolił Stanisław Klonowski.

1961 rok
Drużyna liczy 30 strażaków. 27 sierpnia OSP w Skulsku obchodzi jubileusz 55–lecia. Uroczystość połączono z odbiorem krytego zbiornika wodnego zabezpieczającego w wodę część Skulska i Piaski.

64

1962 rok
Zakupiono drugą motopompę M-800, przebudowano scenę, założono kurtynę, aby przygotować salę do występów zawodowych teatrów z Łodzi, Poznania i Gniezna.

1963 rok
W ramach modernizacji remizy przebudowano kuchnię i piece. W części parterowej utworzono klubokawiarnię.

1964 rok
Funkcję naczelnika straży powierzono druhowi Leonowi Madalińskiemu.

1965 rok
Obchody 60-lecia OSP połączone z wręczeniem nowego sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo. Zakupiono kombinezony ćwiczebne i inny sprzęt drobny.

1966 rok
Ze środków OSP oraz G.S. zakupiono mundury dla członków orkiestry i dalsze mundury ćwiczebne dla strażaków.

1967 rok
Funkcję prezesa na dziesięć lat objął Jan Hejman.

1968 rok
W murze wieży umieszczono kulę z aktem imatrykulacyjnym.

1972 rok
W sierpniu pożegnano zmarłego Stefana Wajchta – długoletniego naczelnika straży. Straż otrzymała samochód - beczkowóz.

1973 rok
W lipcu OSP w Skulsku była organizatorem zawodów strażackich , w których uczestniczyło 27 jednostek.

zawody

1976 rok
W siedemdziesiątą rocznicę powstania straży w Skulsku na wniosek zarządu wojewódzkiego ZOSP przyznano odznaczenia dla długoletnich działaczy OSP. Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymało 16 druhów.

1977 rok
Zmiana zarządu. Funkcję prezesa objął Ryszard Koźmiński. Otrzymano radiostację do samochodu bojowego, której obsługę powierzono druhowi L. Madalińskiemu.

1978 rok
Obowiązki komendanta gminnego przejął druh L. Madaliński. Zorganizowano gminny turniej wiedzy o pożarnictwie.

1979-1980
Staraniem zarządu OSP przy finansowej pomocy urzędu gminy doprowadzono wodę do remizy. Urządzono ubikację a z komendy wojewódzkiej straz otrzymała samochód lekki marki " Żuk"

1981 rok
12 lipca obchodzono 75-lecie straży.

75

1991 rok
Zmiana składu zarządu. Funkcję prezesa obejmuje Mirosław Bednarski, naczelnika Eugeniusz Czyżewski, skarbnika Mirosław Paprocki.

mirek

1996 rok
90-lecie straży. Odznaczenie sztandaru Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

90a
90

1997-2000
Kolejna modernizacja remizy. Założono centralne ogrzewanie (olejowe). Wymieniono okna i drzwi wejściowe oraz drzwi garażowe.

2001 rok
Wybrano nowe władze. Prezesem ponownie został Mirosław Bednarski, naczelnikiem Eugeniusz Czyżewski, skarbnikiem M. Paprocki, sekretarzem Tomasz Kobierski.

2002 rok
29 lipca OSP w Skulsku zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Wręczenia nominacji dokonał Nad brygadier Ryszard Kamiński - Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu.

R.Kaminski
KSRG

2003 rok
Zakupiono samochód bojowy z wyposażeniem technicznym marki "MAGIRUS"

IMG_5944
IMG_5945

2004 rok
Pogrzeb Leona Ciesielczyka – wieloletniego komendanta i wiceprezesa OSP w Skulsku.

2005 rok
Doposażenie jednostki w sprzęt od Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Straż otrzymała: zestaw medyczny R1, zestaw hydrauliczny oraz przecinarkę do betonu. Modernizacja remizy - naprawa poszycia dachu, wykonanie nowej elewacji zewnętrznej.

2006 rok
Wybory zarządu. Prezes Mirosław Bednarski, wiceprezes Zenon Madaliński, naczelnik Tomasz Kobierski, skarbnik Mirosław Paprocki, sekretarz Krystian Bednarski, gospodarz Marceli Brzeziński, członkowie Radosław Stawicki i Marian Zieliński. Wykonano modernizację sufitu boksu na samochód bojowy.

12.08.2006
Obchody 100-lecia OSP w Skulsku. Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą polową. Poświęcenie sztandaru, wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla strażaków.

2006.2
100.1

Z okazji 100-lecia Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała "Ryngraf" od p. Stefan Mikołajczak Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

wrryngraf
Ryngraf100

Nadanie "Złotego Znaku Związku" oraz tytułu honorowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

zlotyznakzw
honorowy

2007-2009
Modernizacja remizy. Obniżenie posadzki boksów garażowych. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na łazienkę dla części bojowo-technicznej remizy.

2013
05.01.2013r. Jednostka uczestniczy w oficjalnym przekazaniu zestawu hydraulicznego Lukas. Uroczystość odbyła się na terenie targów Poznańskich. Sprzęt został sfinansowany ze środków ZOSP RP WLKP oraz Samorządu Gminnego. W uroczystości wzięli przedstawiciele jednostki: Tomasz Kobierski, Radosław Stawicki, Michał Marczak

Lukas1
Lukas2
Lukas3
Lukas4

2015
Sala widowiskowa remizy łącznie z zapleczem socjalnym i kuchennym zostaje wyremontowana ze środków unijnych oraz dotacji samorządu gminnego. Prace rozbiórkowe przeprowadzili strażacy w czynie społecznym.

Wej%C5%9Bcie1
Sala1
Sala2
Sala3

2015
Jednostka organizuje Bal Sylwestrowy a z pozyskanych środków z biletów wyposażyła kuchnie między innymi w zastawę kuchenną

2016
W czynie społecznym strażacy przeprowadzają remont kotłowni oraz wykonują w zapleczu kuchennym wentylację. Kuchnie wyposażono w okap gastronomiczy oraz patelnie elektryczną

2016
Jednostka odbiera po karosacji nowy samochód średni marki MAN z wyposażeniem i przeprowadza we własnym zakresie montaż sprzętu. Dotychczasowy samochód marki Magirus zostaje przygotowany do sprzedaży.

Materiał źródłowy:
1. Złota Księga Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku - Edmunda i Edmund Dzikowscy, prowadzona w latach ???? przez Mirosławę Bednarską
2. Kronika OSP w Skulsku - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku
3. Michał Marczak

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License